Trwają zapisy na kursy programowania stacjonarne oraz on-line - semestr 21/22 r. Zapisz się na zajęcia >

Regulamin strony

Regulamin

1. Organizator:

Zaprogramowani.com Olga Konaszczuk

Osiedle Bermudy 41,66-400 Wawrów

Zaprogramowani.com Paweł Baszczuk

Ul. Marii Konopnickiej 1/4 65-406 Zielona Góra

2. Pojęcia

Harmonogram: szczegółowy opis ilości warsztatów z podziałem na miesiące z wyszczególnieniem ceny

Koordynator: pracownik Organizatora, opiekujący się grupami w danym mieście

Opiekun: osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za kwestie formalne oraz finansowe uczestnictwa w warsztatach dziecka.

Prowadzący: jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie warsztatów, zatrudniona przez Organizatora. Jest to zawsze programista/programistka, aktualnie pracujący/pracująca w zawodzie.

Regulamin: formalnie wiążący zbiór zasad i regulacji, dotyczących odbywania się warsztatów i świadczenia przez organizatora tejże usługi

Uczestnik: dziecko w wieku 7-17 lat zgłoszone na warsztaty

Umowa: dokument zawierany na czas świadczenia usługi pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, określający prawa i obowiązku obu podmiotów

Warsztaty: usługa proponowana przez organizatora, która ma na celu realizację odpłatnych spotkań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu programowania oraz obszaru IT.

Zgłoszenie: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub zgłoszenie telefoniczne/przez SMS na numer dostępny na stronie w zakładce kontakty

3. Zgłoszenie na zajęcia oraz okres próbny

Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzane tych danych w celach rekrutacji. Są trzy drogi zgłoszenia: formularz na stronie, telefon lub wysłanie maila na adres kontakt@zaprogramowani.com

Uczestnik otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. W momencie zebrania wystarczającej liczby uczestników, nasz koordynator skontaktuje się drogą mailową i/lub telefoniczną, aby podać szczegóły organizacyjne. Każdy Uczestnik otrzyma tak zwany mail startowy z dokładną datą, godziną i adresem rozpoczęcia. Brak otrzymania maila oznacza brak rozpoczęcia zajęć. Warunkiem uczestnictwa w pierwszych warsztatach jest e-mailowe bądź SMS-owe potwierdzenie chęci uczestnictwa.

Okres próbny: są to 4 spotkania, które pozwalają na świadome podjęcie decyzji o podpisaniu umowy. Przez ten czas można w każdej chwili zrezygnować i płaci się tylko za te zajęcia, na których był Uczestnik. Akceptacja regulaminu oznacza zobowiązanie do płatności za odbyte warsztaty, niezależnie od późniejszego podpisania umowy. Dowodem zaistnienia zobowiązania jest lista obecności na warsztatach, którą na bieżąco uzupełnia Prowadzący.

W przypadku niepodpisania umowy po czterech spotkaniach i kontynuowanie uczestnictwa, Opiekun ma takie same prawa i obowiązki jakie są w umowie.

Płatność za zajęcia podczas okresu próbnego wpłacana jest na ogólne konto, podawane w e-mailu startowym. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew.

4. Umowa i e-dziennik

Umowa zawierana jest na okres do końca roku szkolnego i ma miesięczne wypowiedzenie.

Umowę w formie papierowej wysyła Organizator na adres e-mailowy wskazany przez Opiekuna.

Opiekun odsyła dwa egzemplarze podpisanej umowy na wskazany adres biura i otrzymuje podpisaną kopię pocztą tradycyjną w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez biuro Organizatora.

Po podpisaniu umowy każdy Opiekun otrzymuje numer klienta, który służy jako identyfikator podczas rozliczania przelewów oraz numer konta właściwy dla Jej/Jego miasta. Przelewy bez numeru klienta będą rozliczane indywidualnie, co wiąże się z dodatkowym kosztem, w wysokości 5 złotych, naliczanym w kolejnym miesiącu warsztatów.

Każdy opiekun ma dostęp do e-dziennika, w którym po nadaniu numeru klienta i zalogowaniu ma możliwość na bieżąco śledzić tematy zajęć i listę obecności dziecka oraz wszelkie organizacyjne kwestie związane z warsztatami.

5. Rezygnacja

Rezygnacja bez umowy: może być dokonana telefonicznie, e-mailowy lub SMS-em na numer koordynatora. Powiadomienie o rezygnacji jest obowiązkowe.

Rezygnacja z umową: powinna być dokonana mailowo lub przesłana pocztą tradycyjną w formie papierowej z datą rezygnacji. Każda umowa ma miesięcznie wypowiedzenie. Podczas okresu wypowiedzenia Uczestnik nadal może chodzić na warsztaty.

6. Płatności

Płatność jest dokonywana do 10 każdego bieżącego miesiąca na wskazane w umowie konto.

Kwota za warsztaty jest stała i może się różnić w poszczególnych miastach. Szczegóły dotyczące kwot znajdują się w cenniku.

Płatność jest uśrednioną kwotą za miesiąc, niezależnie od ilości spotkań. Wszystkie dni wolne są wyszczególnione w e-mailu startowym. W ferie zimowe oraz święta warsztaty się nie odbywają. Wszystkie spotkania odwołane z powodów niezależnych od Organizatora będą odrabiane.

7. Plan warsztatów

Organizator nie udostępnia szczegółowego planu zajęć przed warsztatami. Jest to know-how, które ze względu na swój charakter jest chronioną własnością Zaprogramowani.com.

Program jest opracowany na podstawie wieku Uczestników, indywidualnych cech grupy, potrzeb wyrażonych podczas pierwszych zajęć oraz założeń samego Prowadzącego.

Na indywidualną prośbę Organizator może udostępnić ogólny plan na 8 kolejnych zajęć lub/oraz przedstawić tematykę modułów realizowanych w ciągu roku szkolnego dla danej grupy wiekowej. Miesiąc próbny pozwala zaznajomić się z systemem pracy na warsztatach oraz z Prowadzącym. Na tej podstawie Opiekun oraz Uczestnik podejmują decyzję, czy metodyka prowadzonego kursu oraz programista go prowadzący odpowiadają ich potrzebom. Bieżące tematy można śledzić na e-dzienniku.

8. Koordynator

Każde miasto ma swojego koordynatora, który jest odpowiedzialny za opiekę nad grupą/grupami oraz bieżącą organizację kursu. Jest to osoba do której Opiekun może zadzwonić w każdej sprawie związanej z kursem. Jeśli jakaś kwestia jest poza kompetencjami koordynatora, skieruje on zainteresowaną osobę do odpowiedniego specjalisty, który zajmuje się danym aspektem warsztatów.

9. Sala komputerowa

Wszystkie warsztaty programowania odbywają się w Sali komputerowej wyposażonej w indywidualne stanowiska pracy, łącze internetowe oraz rzutnik.

Każdy uczestnik ma swój komputer na sali i pracuje w pojedynkę. Na indywidualną prośbę jest możliwość pracy na własnym sprzęcie.

Każda sala ma swój indywidualny regulamin, który jest omawiany przez Prowadzącego na pierwszych warsztatach.

10. Nieobecność na warsztatach

W przypadku miesiąca próbnego nieobecność jest odliczana przy opłacie pod koniec miesiąca.

Po podpisaniu umowy nieobecność jest możliwa do odliczenia tylko w przypadku zgody wyrażonej pisemnie przez właściciela, na podstawie wniosku Opiekuna. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Pojedyncze nieobecności nie będą rozpatrywane.

W przypadku gdy jest taka możliwość, koordynator proponuje Uczestnikowi opcję odrabiania warsztatów z inną grupą w Jego/Jej mieście.

Jeśli nie ma opcji odrabiania lub termin nie pasuje Opiekunowi oraz Uczestnikowi, koordynator zgłasza Prowadzącemu konieczność przesłania materiałów z ostatnich zajęć .

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji

W procesie rekrutacji Uczestnika niezbędne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przez Organizatora. Zapytanie o udzielenie zgody jest generowane przez stronę podczas procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego. Jeśli Opiekun nie użył tej metody zgłoszeniowej, zostanie poproszony o zgodę w oddzielnym e-mailu.

12. Zgoda na wykorzystanie utworów

Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów stworzonych przez Uczestnika na warsztatach Zaprogramowani.com. Będą one wykorzystane w celach promocyjnych bądź edukacyjnych.

13. Postanowienia końcowe

Przystąpienie przez Uczestnika do warsztatów Zaprogramowani.com jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Wszelkie kwestie dotyczące warsztatów doprecyzowuje Umowa uczestnictwa w warsztatach programowania, zawierana po upłynięciu okresu próbnego.

Zmiany w Regulaminie nie działają wstecz.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z Umową będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla Organizatora.